Skip to Content

  Category Archives: VESTI

  Izazovi lanaca snabdevanja u automotive industriji

  Danas, u modernom svetu, lanci snabdevanja u automobilskoj industriji su postali veoma složeni. Njihova složenost je posledica zahteva tržišta da se ostane konkurentan kroz povećanje fleksibilnosti.

  Proizvodjaci automobila i dobavljači zahtevaju specifičnije proizvodne cikluse „Napravi po porudzbi“, „Sastavi po narudzbi“, „Konfiguriši po narudzbi“..

  Radi ušteda izrada različitih vozila se zasniva na istoj osnovnoj platformi što implicira tačan redosled proizvodnih procesa. Principi snabdevanja tačno na vreme (Just in Time – JIT i Just in Sequence – JIS) trebaju osigurati da određeni deo vozila (prava komponenta) stigne u pravu tačku na montažnoj traci i u pravo vreme kako bi bio spreman za ugradnju na odgovarajući deo vozila.

  EDI standardi (elektronska razmena podataka) osiguravaju da dobavljači jasno vide potrebe fabrike za odredjenim delovima u realnom vremenu.

  Što se tiče transporta, za nesmetano funkcionisanje gore navedenih procesa uglavnom se koriste manja dostavna vozila, kombiji do 3,5t bruto mase.  Naravno, postoje i varijante kamionskog prevoza sa dvojnom posadom.

   


  
  Kompanija Atomic-Sped pruža profesionalnu usluga brzih ekspres prevoza prilagođenih 
  zahtevima automotive industrije. 
  Satelitsko praćenje vozila se podrazumeva kao i biranje najkraćih i najbržih ruta kretanja 
  uz konkurentnu cenu.
  1 Continue Reading →

  COVID 19 – uticaj na transport i logistiku

  COVID-19 i logistika

   

  U modernom svetu transport I logistika predstavljaju jednu od najvažnijih karika za normalno funkcionisanje. Međusobna zavisnost u procesima nabavke, proizvodnje i prodaje konstatno pomeraju dozvoljeno planirano vreme za izvršenje zadataka. Samim tim od logistickih provajdera se očekuje da nađu načine kako bi ubrzali procese bez povećanja troskova.

  Dolazak Coronavirus (COVID 19) je značajno uticao na skoro sve ekonomske aktivnosti širom sveta. To se prenelo na logističke lance koji su se našli pred velikim izazovima da odgovore na potrebe industrije koja ni sama nije znala u kom pravcu će se situacija sa Corona virusom dalje razvijati.

  Prema nekim podacima 7% globalno su smanjene usluge u industriji logistike. Posebno teško su pogodjeni avio prevoznici (prevoz putnika) zbog raznih restrikcija koje su uvodjene na aerodromima širom sveta. Sam avionski prevoz tereta je slabije pogodjen zbog manje striktnih ograničenja a i potrebe za najbržim transportom u smislu dostavljanja pomoći ugroženim područjima.

  Drumski transport realno se nije ni zaustavljao, naravno uz sporadična ograničenja koja su zemlje pogodjene COVID 19 virusom proglašavala. Takva situacija se održala i do danas, medjutim izvesno je da se očekuje stabilizacija na proleće 2021. god nakon masovnog vakcinisanja stanovništva. Bilo bi nepravedno ne pomenuti vozače komercijalnih vozila kao jedne od od heroja globalne pandemije.

  Brodski transport je u početku krize beležio pad i do 30% bukiranih kontejnera (konkretno iz Kine) da bi se polako poceo oporavljati u trecem kvartalu i relativno normalizovao krajem 2020. godine.

  Ništa ne traje večno, pa tako ni ova kriza. Sa očekivanom normalizacijom života krajem proleća nadamo se da će se ekonomija oporaviti a sa njom i propratne usluge, pa samim tim i industrija logistike. Ostaje nam da vidimo kojim tempom će se sve to i dešavati.

  1 Continue Reading →

  Zašto izabrati ATOMIC-SPED?

  Zašto izabrati ATOMIC-SPED kao transportera?

   

  U medjunarodnom transportu sa carinskom robom postoji više tačno definisanih operacija koje moraju biti ispravno odrađene kako bi sam proces protekao bez zastoja. Počevši od dokumentacije koju priprema Uvoznik/Izvoznik (fakture, dozvole..), propratnih dokumenata kojima se bave špediteri pa sve do situacija u saobraćaju, na granicama itd. Logično je zaključiti da je u svemu tome neophodna dobra komunikacija sa klijentom I deljenje tačnih informacija.

  Upravo tu stupa na scenu naš  kvalitet.

  Brzina reakcije!

  Sigurno ste bili u situaciji da Vas beskonačno prebacuju sa veze na vezu dok Vaše strpljenje i potrošeno vreme ne dodju do krajnjih granica. Nažalost, dok Vam se javi prava osoba već može biti kasno za neophodnu reakciju. Takve situacije kod nas se ne dešavaju. Vaš kontakt iz naše firme uvek ima tačnu informaciju i u slučaju bilo kakve dileme spreman je pružiti maksimalnu podršku.

   

  • Naša usluga podrazumeva prevoz od tačke A do tačke B u dogovorenom terminu.
  • Naša vozila poseduju GPS praćenje u realnom vremenu kao i svu neophodnu opremu za profesionalno obezbeđivanje tereta. Na zahtev klijenta šaljemo informacije o poziciji vozila 24/7.
  • Sarađujemo samo sa vrhunskim profesionalcima iz branše kojima je kvalitet usluge na prvom mestu.
  • Sva naša vozila poseduju CMR osiguranje (osiguranje odgovornosti prevoznika) dok na zahtev klijenta možemo posebno osigurati i pošiljku kao ALL RISK osiguranje.

   

  Jednostavno, mi smo izabrali da nam kvalitet i bezbednost servisa bude na vrhu prioriteta.

  I time se ponosimo.

  378
  2 Continue Reading →

  Internacionalni transport u detaljima

  (Tekst je koncipiran tako da steknete širu sliku o samom procesu transporta praćenim neophodnom dokumentacijom)

  Prevoz robe tekovina je trgovine.

  Medjunarodni drumski prevoz robe predstavlja prevoz robe između pravnih ili fizičkih lica različitih država i vezan je za medjunarodnu robnu razmenu koja predstavlja jedini uzrok njegovog manjeg ili većeg obima.

  Prevoznici prevoze robu u međunarodnom drumskom prevozu u skladu sa CMR konvencijom.

   

  CMR Konvencija datira od 19. maja 1956. godine, a stupila je na snagu 2. jula.1961. godine.

  Skoro sve evropske države su potpisnice ove Konvencije, a poslednjih godina i neke države van Evrope, kao što su Maroko i Kazahstan.

  Pošiljalac robe je osoba koja je sklopila ugovor sa prevoznikom. Treba imati na umu da ta osoba nije uvek ista osoba koja je naznačena kao pošiljalac u CMR tovarnom listu. Primalac robe je osoba naznačena kao primalac u CMR tovarnom listu i koja prima robu. CMR konvencija se automatski primenjuje na svaki ugovor o međunarodnom drumskom prevozu između dve različite države od kojih je bar jedna potpisnica konvencije, čak i kada vozilo sa robom prelazi jedan deo puta morem, železnicom ili rekom.

  Od odredaba CMR konvencije se izuzimaju sledeći prevozi:

  • prevoz nameštaja,
  • prevoz pogrebnih pošiljki koje se prevoze u inostranstvo,
  • međunarodni prevoz za sopstvene potrebe,
  • prevoz pod međunarodnom poštanskom konvencijom,
  • kabotaža.

  CMR tovarni list se sastavlja u četiri originalna primerka (NEA & IRU, 2003):

  • prvi primerak (crveni) se predaje pošiljaocu pošto prevoznik preuzme robu,
  • drugi primerak (plavi) se predaje primaocu kada roba stigne do svog odredišta,
  • treći primerak (zeleni) je za prevoznika,
  • četvrti primerak (crni) je za prevoznika, takođe.

  Pri tome, drugi, treći i četvrti primerak se moraju nalaziti u vozilu tokom prevoza.

   

  TERETNICA (BILL OF LADING)

  Teretnica je isprava kojom brodar potvrđuje da je primio određenu robu na brod radi prevoza i predaje ovlašćenom primaocu teretnice, uz uslove koji su u njoj navedeni. Teretnica predstavlja najvažniji dokument u pomorskom prevozu robe i kategoriše se u najvažnija dokumenta u pomorskom saobraćaju. Osim izraza teretnica u našem jeziku upotrebljava se i reč konosman koji potiče od latinske riječi cognoscere što znači priznavanje, potvrđivanje. U svetskim razmerama najčešće korišćen naziv jeste „ Bill of Lading „( B/L), što u prevodu sa engleskog jezika znači potvrda ukrcaja. Konosman ima trostruku funkciju: – Njime se potvrđuje postojanje ugovora o pomorskom prevozu – On služi kao dokaz da je roba koja je u konosmanu navedena primljena radi prevoza – Njime se utvrđuje obaveza brodara da će robu po izvršenom prevozu uručiti imaocu isprave. 2 Dužnost je brodara da izda konosman na zahtev krcatelja kada ukrcaj tereta bude završen. Konosman je hartija od vrednosti koja može da glasi na ime, po naredbi ili na donosioca. Konosman predstavlja pismenu ispravu sa svojstvima hartije od vrednosti kojom brodar ili zapovednik broda potvrđuje prijem tereta na brod i to onog tereta koji je naznačen u konosmanu i to u onakvom spoljnom stanju koje je naznačeno u konosmanu. Ovo potvrđivanje prijema tereta na brod se nadovezuje na obavezu brodara da preveze taj teret onako kako je to u konosmanu označeno. Takođe se brodar konosmanom obavezuje da će teret u luci iskrcaja predati onom licu koje se u luci iskrcaja bude ispravno legitimisalo konosmanom. Konosman je najvažnija isprava u pomorskom prevozu robe, jer se njime omogućuje komercijalno iskorišćavanje tereta u prevozu, mada je teret odsutan sa tržišta. Konosman ne zamenjuje ugovor o pomorskom prevozu, ali može biti dokaz da je taj ugovor zaključen. Pravilo je da se konosman popunjava na osnovu podataka krcatelja. Ukoliko postoji opravdana sumnja da podaci koje je naveo krcatelj o vrsti tereta, oznakama na teretu, količini tereta nisu tačni ili potpuni, a ako brodar nema mogućnosti da proverava tačnost tih podataka prilikom ukrcavanja, brodar treba da u konosman unese obrazložene primedbe. Ako tako ne postupi, smatraće se da je preuzeo onakav teret kakav je označen u konosmanu, pa je, prema tome, odgovoran da primaocu preda takav teret. Brodar je dužan da na zahev krcatelja izda više primeraka konosmana, uz obavezu da na svakom primerku označi ukupan broj izdatih primeraka. Sadržina konosmana je propisana odgovarajućim propisima. Radi se o obaveznim podacima o krcatelju, brodaru, brodu, tovaru, njegovom spoljnom stanju, prevozu, podacima iz ugovora o prevozu itd. Konosman obavezno potpisuje brodar, ali ga u poslovnoj praksi često potpisuje i krcatelj.

   

  INCOTERMS 2010

  predstavlja skup jedinstvenih pravila, sistematizovanih i označenih skraćenicama koje predstavljaju uobičajene uslove po kojima se obavlja međunarodna trgovina. Ove skraćenice, koje se još nazivaju i pariteti isporuke ili spoljnotrgovinske klauzule, unose se u ugovore o međunarodnoj kupoprodaji robe i predstavljaju sastavni deo cene. Naravno da cena robe neće biti ista ukoliko je prodavac dužan da izvrši isporuku do kupca ili do nekog dela puta angažujući špeditera ili direktno prevoznika, kao kada je npr. kupac dužan da preuzme robu u prostorijama prodavca. Upravo iz tih razloga, kada se sklapa ugovor o kupoprodaji, preporučuje se da se prodavac i kupac upućuju na INCOTERMS 2010. Postupajući tako, oni tačno definišu svoje odgovornosti i eliminišu bilo koju mogućnost nesporazuma.

  Treba imati u vidu da se INCOTERMS 2010 odnosi isključivo na ugovore o međunarodnoj prodaji robe. Znači, ne mogu se primenjivati u ugovorima koji za predmet imaju nematerijalizovana dobra (na pr. usluge ili intelektualnu svojinu), niti se mogu primenjivati u unutrašnjoj trgovini. INCOTERMS klauzule (pariteti) svrstani su u 13 skraćenica, od kojih se svaka sastoji od tri slova.

  INCOTERMS 2010 definiše:

  • koji vid prevoza će biti korišćen,
  • ko ima obavezu prevoza robe i ko snosi troškove prevoza,
  • gde će biti izvršena isporuka robe,
  • ko ima obavezu da osigura robu,
  • ko vrši izvozno, a ko uvozno carinjenje,
  • kada se prenosi vlasništvo i rizik na robi sa prodavca na kupca.

  Pošto je reč o spoljnotrgovinskim poslovima, važi pravilo da: izvozno carinjenje treba da vrši prodavac (izvoznik), dok uvozno carinjenje treba da vrši kupac (uvoznik), pošto svaki od njih najbolje poznaje važeće spoljnotrgovinske propise u svojoj državi.

   

  Pariteti za sve vrste prevoza:

  EXW Ex Works (franko fabrika)

  Glavni prevoz neplaćen

   FCA Free Carrier (franko prevoznik)

  FAS Free Alongside Ship (franko uz bok broda)

  FOB Free On Board (franko brod)

  Glavni prevoz plaćen 

  CFR Cost and Freight (cena sa vozarinom)

  CIF Cost, Insurance and Freight (cena sa osiguranjem i vozarinom)

  CPT Carriage Paid To (vozarina plaćena do)

  CIP Carriage and Insurance Paid to (vozarina i osiguranje plaćeni do)

  Doprema 

  DES Delivered Ex Ship (isporučeno franko brod)

  DEQ Delivered Ex Quay (isporučeno franko obala)

  DAF Delivered At Frontier (isporučeno na granici)

  DDU Delivered Duty Unpaid (isporučeno neocarinjeno)

  DDP Delivered Duty Paid (isporučeno ocarinjeno)

   

  CARINSKI DOKUMENTI

  Dokumenta koja se koriste u carinskim postupcima:

  • jedinstvena carinska isprava (u daljem tekstu JCI)

  Jedinstvena carinska isprava je je dokument koji se koristi za postupak uvoznog i izvoznog carinjenja, kao i za sprovođenje carinskog nadzora nad robom koja se doprema ili otprema iz carinskog područja SCG ili naknadno upućuje drugoj carinarnici drumskim prevoznim sredstvima. JCI popunjava špediter i podnosi je na overu nadležnom carinskom organu pri svakom prelasku robe preko državne granice u uvozu i izvozu, koja se vrši nakon pregleda robe.

  • sažeta deklaracija

  Sažeta dekaracija je standardizovani nacionalni dokument koji se koristi za prijavljivanje robe carinskom organu i stavljanje robe u privremeni smeštaj.

  • deklaracija za carinsku vrednost (DCV)

  DCV je propisan službeni obrazac u koji se unose podaci o vrednosti uvezene robe za jednu pošiljku u svrhu naplate carinskih dažbina i poreza na dodatu vrednost (PDV).

  • spisak pošiljke

  Spisak pošiljke je obrazac koji se koristi kao opisni deo JCI za tranzit robe i čini njen sastavni deo.

  • TIR karnet – međunarodni carinsko- kontrolni dokument, TIR karnet je baziran na ideji uprošćavanja carinskih procedura koristeći sertifikovana vozila koja se mogu plombirati. Omogućava da se roba pregleda samo u polaznoj i dolaznoj carinarnici, a da se uz put na graničnim prelazima proverava samo carinska plomba, ali ne i roba koja je u vozilu.
  • ATA karnet – je međunarodni carinski dokument koji se koristi za pojednostavljivanje privremenog uvoza roba u stranu državu s rokom važenja do godinu dana
  4 Continue Reading →

  ATOMIC-SPED otvara kompaniju u Austriji

  U skladu sa planiranim razvojem Atomic-Sped Grupe otvorena je kompanija u Beču sa punom podrškom na nemačkom govornom području. Nabavkom novih vozila nastavljamo sa pružanjem kvalitetne logističke usluge sopstvenim voznim parkom koja se proširuje i na transporte unutar EU zemalja. 

  Atomic AT
  10 Continue Reading →
  Call Now Button